Tuesday, September 9, 2014

佛徒之祈

南無佛,南無法,南無僧; 佛陀,菩提薩多,
Námó fó, námó fǎ, námó sēng; Fó tuó, pú tí sà duō,
願佛法引導弟子走向善德之途,
yüàn fó fǎ yǐn dǎo dì zǐ zǒu xiàng shàn dé zhī tú,
誘導弟子修善去惡,做個好人,虛心謙卑,寬大厚道。
Yòu dǎo dì zǐ xiū shàn qǜ è, zuò gè hǎo rén, xǖ xīn qiān bēi, kuān dà hòu dào.
開啟智慧抵制邪念,遠離自私自理。
Kāi qǐ zhì huì dǐ zhì xié niàn, yüǎn lí zì sī zì lǐ.
不要讓弟子的心智被兇惡歹意迷惑。
Bú yào ràng dì zǐ de xīn zhì bèi xiōng è dǎi yì mí huò.
請求佛陀菩薩保佑弟子闔家平安,
脫離危難,安康也長壽。

Qǐng qiú fó tuó pú sà bǎo yòu dì zǐ hé jiā ping ān,
tuō lí wéi nàn, ān kāng yě cháng shòu.

祝善良及有仁德的人一切平安無事,
脫離危難,安康也長壽。

Zhù shàn liáng jí yǒu rén dé de rén yí qiè píng ān wú shì,
tuō lí wéi nán, ān kāng yě cháng shòu.

自皈依佛陀當願眾生題解大道發無上心。
Zì guīyī fó tuó dāng yüàn zhòngshēng tí jiě dà dào fā wú shàng xīn.
自皈依天地之法“ㄊㄚˋ ㄇㄡˊ”當願眾生深入經藏智慧如海。
Zì guīyī tiāndì zhī fǎ “tà móu” dāng yüàn zhòngshēng shēnrù jīng zàng zhì huì rú hǎi.
自皈依僧伽當願眾生統領大眾一切無礙。
Zì guīyī sēng qié dāng yüàn zhòng shēng tǒng lǐng dà zhòng yí qiè wú ài.
願所有敵意、宿怨及危難都消失。
Yüàn suǒ yǒu dí yì, sù yüàn jí wéi nàn dōu xiāo shī.
南無菩提薩,南無菩提薩,南無菩提薩。
Ná mó pú tí sà, Ná mó pú tí sà, Ná mó pú tí sà.南無佛,南無法,南無僧; 佛陀,菩提薩多,願佛法引導弟子走向善德之途,
誘導弟子修善去惡,做個好人,虛心謙卑,寬大厚道。
開啟智慧抵制邪念,遠離自私自理。不要讓弟子的心智被兇惡歹意迷惑。
請求佛陀菩薩保佑弟子闔家平安,脫離危難,安康也長壽。
祝善良及有仁德的人一切平安無事,脫離危難,安康也長壽。
自皈依佛陀當願眾生題解大道發無上心。
自皈依天地之法“ㄊㄚˋ ㄇㄡˊ”當願眾生深入經藏智慧如海。
自皈依僧伽當願眾生統領大眾一切無礙。
願所有敵意、宿怨及危難都消失。
南無菩提薩,南無菩提薩,南無菩提薩。簡體字
南无佛,南无法,南无僧; 佛陀,菩提萨多,
愿佛法引导弟子走向善德之途,
诱导弟子修善去恶,做个好人,虚心谦卑,宽大厚道。
开启智慧抵制邪念,远离自私自理。
不要让弟子的心智被凶恶歹意迷惑。
请求佛陀菩萨保佑弟子阖家平安,脱离危难,安康也长寿。
祝善良及有仁德的人一切平安无事,脱离危难,安康也长寿。
自皈依佛陀当愿众生题解大道发无上心。
自皈依天地之法“ㄊㄚˋ ㄇㄡˊ”当愿众生深入经藏智慧如海。
自皈依僧伽当愿众生统领大众一切无碍。
愿所有敌意、宿怨及危难都消失。
南无菩提萨,南无菩提萨,南无菩提萨。