Wednesday, August 14, 2013

Metta Sutta 善事經

मेत्तसुत्तं
Metta Sutta
善事經

我聞應供已說,世尊說此︰
「諸比丘﹗勿畏於善,諸比丘﹗
因為此為樂、希、欲、愛、
悅之同義語,此即是福。

諸比丘﹗則我長時行作福時,
能知長時之希、欲、愛、悅
果報之經驗。

七年間修習慈心,
七壞成劫間不再來此世。

諸比丘﹗於退轉劫間,
正入光音天【abhassarā,照著光亮之梵天神】,
於進轉劫間,
被誕生於梵天之世【brahmā loka】。

諸比丘﹗於此處我正見梵天、
天主、 征服者、不被征服者,
見一切之權威者。

備註【請看一會兒經源寫的】:
Tatra sudaṃ, bhikkhave, brahmā homi mahābrahmā
abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso vasavattī
1. Tatra sudaṃ = there 就是在那兒
2. Bhikkhave = monks 比丘們
3. brahmā homi = I’m Lord – Brahma [朕【那時候】是梵天神]
4. mahābrahmā = archangel Brahman, great Brahma [Sahampatibrahmā] – 天主
5. abhibhū = conqueror [overlord] 征服者
6. anabhibhūto = invincible 不敗的 【不被征服的】
7. aññadatthudaso = omniscient 無所不知 【全見者】
8. vasavattī = wielding power, almighty 掌權與全能
http://read.goodweb.cn【中國佛法網站寫道】見一切之權威者


諸比丘﹗我已三十六次為諸天主帝釋,
好幾百次被生為全地之皇***,戰克四方,使住民得安全,
成就七寶轉輪王已幾百次。
那麼比成為一個區域之王如何呢?

備註:
***Cakkavatti dhammiko = ruler of the four quarters.
【十方統治者 = 偉大皇帝 = “王中之王” 所謂轉輪王指的是“治世者”】

諸比丘﹗於彼我如是思惟︰
『今我已為如斯大神力5者、如斯大威力者,
此於我為如何業果耶?為如何業之果報耶?』

於彼我已如是思惟︰
『今我已為如斯大神力者、
如斯大威力者,
此於我為三業之果,
為三業之果報,
為布施、調御、節製之〔之果報〕。』」

世尊說此義,此處如是說︰
「彼學未來樂根福
又修施靜與慈心
三之樂因修此法
無瞋樂界智者生」
我聞世尊說此義。


简体字

我闻应供已说,世尊说此:
「诸比丘!勿畏于善,诸比丘!
因为此为乐、希、欲、爱、
悦之同义语,此即是福。
Wǒwén yīng gōng yǐ shuō, shìzūn shuō cǐ:
`Zhū bǐqiū! Wù wèi yú shàn, zhū bǐqiū!
Yīnwèi cǐ wéi lè, xī, yù, ài,
Yuè zhī tóngyì yǔ, cǐ jí shì fú.

诸比丘!则我长时行作福时,
能知长时之希、欲、爱、悦
果报之经验。
Zhū bǐqiū! Zé wǒ cháng shí xíng zuò fú shí,
Néng zhī cháng shí zhī xī, yù, ài, yuè
Guǒbào zhī jīngyàn.

七年间修习慈心,
七坏成劫间不再来此世。
Qī niánjiān xiūxí cí xīn,
Qī huài chéng jié jiān bù zài lái cǐ shì.

诸比丘!于退转劫间,
正入光音天
【abhassarā,照着光亮之梵天神】,
于进转劫间,
被诞生于梵天之世【brahmā loka】。
Zhū bǐqiū! Yú tuì zhuǎn jié jiān,
Zhèng rù guāng yīn tiān
[abhassarā, zhàozhe guāngliàng zhī fàntiān shén],
Yú jìn zhuǎn jié jiān,
Bèi dànshēng yú fàntiān zhī shì [brahmā loka].

诸比丘!于此处我正见梵天、
天主、 征服者、不被征服者,
见一切之权威者。
Zhū bǐqiū! Yú cǐ chù wǒ zhèngjiàn fàntiān,
Tiānzhǔ, zhēngfú zhě, bù bèi zhēngfú zhě,
Jiàn yīqiè zhī quánwēi zhě.

诸比丘!我已三十六次为诸天主帝释,
好几百次被生为全地之皇***,战克四方,使住民得安全,
成就七宝转轮王已几百次。
那么比成为一个区域之王如何呢?
Zhū bǐqiū! Wǒ yǐ sānshíliù cì wèi zhū tiānzhǔ dì shì,
Hǎo jǐ bǎi cì bèi shēng wèi quán de zhī huáng***, zhàn kè sìfāng, shǐ zhùmín de ānquán,
Chéngjiù qī bǎo zhuǎn lún wáng yǐ jǐ bǎi cì.
Nàme bǐ chéngwéi yīgè qūyù zhī wáng rúhé ne?

诸比丘!于彼我如是思惟:
『今我已为如斯大神力5者、如斯大威力者,
此于我为如何业果耶?为如何业之果报耶?』
Zhū bǐqiū! Yú bǐ wǒ rúshì sīwéi:
“Jīn wǒ yǐ wèi rú sī dà shénlì 5 zhě, rú sī dà wēilì zhě,
Cǐ yú wǒ wèi rúhé yè guǒ yé? Wèi rúhé yè zhī guǒbào yé? ”

于彼我已如是思惟:
『今我已为如斯大神力者、
如斯大威力者,
此于我为三业之果,
为三业之果报,
为布施、调御、节制之[之果报]。』」
Yú bǐ wǒ yǐ rúshì sīwéi:
“Jīn wǒ yǐ wèi rú sī dà shénlì zhě,
Rú sī dà wēilì zhě,
Cǐ yú wǒ wèi sān yè zhī guǒ,
Wèi sān yè zhī guǒbào,
Wèi bùshī, diào yù, jiézhì zhī [zhī guǒbào]. ”'


世尊说此义,此处如是说:
「彼学未来乐根福
又修施静与慈心
三之乐因修此法
无瞠乐界智者生」
我闻世尊说此义。
Shìzūn shuō cǐ yì, cǐ chù rúshì shuō:
`Bǐ xué wèilái lè gēn fú
Yòu xiū shī jìng yǔ cí xīn
Sān zhī lè yīn xiū cǐ fǎ
Wú chēng lè jiè zhìzhě shēng'
Wǒwén shìzūn shuō cǐ yì.
Souce 【經源】:
तिपिटक - सुत्तपिटक - खुद्दकनिकाय - इतिवुत्तक - एककनिपातो - २. मेत्तसुत्तं [२२]
Tipiṭaka - Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Itivuttaka – Ekakanipāto - 2. Mettasuttaṃ [22]
三藏經 – 藏經 – 小部經 – 經如是語經 – 第一集 – 第二品,善事經 【第二十二經】
大藏经 – 经集 – 小部经 – 如是语经 – 第一集 – 第二品,善事经【第二十二经】
Pali Text, click here
Terjemahan Bahasa Indonesia, silakan klik disini.
English Translation, please click here.