Wednesday, June 12, 2013

Tirokudda Sutta - 戶外經 【Hù wài jīng】

तिरोकुट्टसुत्तं
Tirokutta Sutta
戶外經
Hù wài jīng


“不是以哭泣或悲傷,
也不是以嘆息或悲慟,
我們能救護已過世的親屬”
“Bú shì yǐ kū qì huò bēi shāng,
Yě bú shì yǐ tàn xí huò bēi tòng,
Wǒmen néng jiù hù yǐ guò shì de qīn shǔ”

1.
彼等住於我戶外
或是立於街平交道
彼等回往各自家
仍然立於門戶外
Bǐ děng zhù yǘ wǒ hùwài
Huò shì lì yǘ jiē píng jiāodào
Bǐ děng huí wǎng gèzì jiā
Réngrán lì yǘ ménhù wài

2.
緣自各自過去業
彼受軟硬諸供養
彼等並非無回憶
系縛有情業所緣
Yüán zì gèzì guòqǜ yè
Bǐ shòu ruǎn yìng zhū gòngyǎng
Bǐ děng bìngfēi wú huíyì
Xìfù yǒuqíng yè suǒ yüán

3.
如是布施於親屬
真是無上大慈悲
清淨微妙複殊勝
此是無上勝覺行
彼之鬼親受此施
無限歡樂心會解
Rúshì bùshī yǘ qīnshǔ
Zhēnshi wú shàng dà cíbēi
Qīngjìng wéimiào fù shūshèng
Cǐ shì wú shàngshèng jué xíng
Bǐ zhī guǐ qīn shòu cǐ shī
Wúxiàn huānlè xīn huì jiě

4.
此種布施令滿足
已逝鬼親得滿足
更加於此常出入
於此聚集勝歡樂
Cǐ zhǒng bùshī lìng mǎnzú
Yǐ shì guǐ qīn de mǎnzú
Gèngjiā yǘ cǐ cháng chūrù
Yǘ cǐ jǜjí shèng huānlè

5.
彼之鬼親得長生
皆因受施得利養
我等齊聲來稱頌
此施必獲殊勝果
Bǐ zhī guǐ qīn de chángshēng
Jiē yīn shòu shī dé lì yǎng
Wǒ děng qí shēng lái chēngsòng
Cǐ shī bì huò shūshèng guǒ

6.
彼鬼不事於耕種
亦不從事放牧業
亦不從事於商務
從來不事於開礦
於此常行廣供養
餓鬼從此離黑暗
Bǐ guǐ bù shì yǘ gēngzhòng
Yì bù cóngshì fàngmù yè
Yì bù cóngshì yǘ shāngwù
Cónglái bu shì yǘ kāikuàng
Yǘ cǐ chángxíng guǎng gòngyǎng
Èguǐ cóngcǐ lí hēi'àn

7.
生存亦或被消滅
亦或流轉最低處
若受如是大布施
彼等餓鬼得利益
Shēngcún yì huò bèi xiāomiè
Yì huò liúzhuàn zuìdī chù
Ruò shòu rúshì dà bùshī
Bǐ děng èguǐ dé lìyì

8.
水塘之水若滿時
此水必定向外溢
若受如是大布施
彼等餓鬼得利益
Shuǐ táng zhī shuǐ ruò mǎn shí
Cǐ shuǐ bìdìng xiàng wàiyì
Ruò shòu rúshì dà bùshī
Bǐ děng èguǐ dé lìyì

9.
親屬友人或族人
無有物施或食施
餓鬼因此苦上苦
記憶過去所造業
Qīnshǔ yǒurén huò zúrén
Wú yǒu wù shī huò shí shī
Èguǐ yīncǐ kǔ shàng kǔ
Jìyì guòqǜ suǒ zào yè

10.
親人哭泣或悲傷
親人嘆息或悲慟
彼等餓鬼無所獲
如是應知並記住
Qīnrén kūqì huò bēishāng
Qīnrén tànxí huò bēitòng
Bǐ děng èguǐ wú suǒ huò
Rúshì yīng zhī bìng jì zhù

11.
若將所施與僧伽
僧伽因此得安樂
此是長期之利益
死者從此得利益
Ruò jiāng suǒ shī yǔ sēng jiā
Sēng jiā yīncǐ de ānlè
Cǐ shì chángqí zhī lìyì
Sǐzhě cóngcǐ dé lìyì

12.
親屬記取此善事
宜將餓鬼大布施
轉供比丘更得力
彼等福報將更多
Qīnshǔ jìqǚ cǐ shàn shì
Yi jiāng èguǐ dà bùshī
Zhuǎn gōng bǐqiū gèng délì
Bǐ děng fú bào jiāng gèng duōFor Pali Script 巴利文, click here
Terjemahan bahasa Indonesia 印尼文, tekan disini
For English translation 英文, please click here

【簡體字】

户 外 经
Tirokutta Sutta

“不是以哭泣或悲伤,
也不是以叹息或悲恸,
我们能救护已过世的亲属"


1.
彼等住于我户外
或是立于街平交道
彼等回往各自家
仍然立于门户外

2.
缘自各自过去业
彼受软硬诸供养
彼等并非无回忆
系缚有情业所缘

3.
如是布施于亲属
真是无上大慈悲
清净微妙复殊胜
此是无上胜觉行
彼之鬼亲受此施
无限欢乐心会解

4.
此种布施令满足
已逝鬼亲得满足
更加于此常出入
于此聚集胜欢乐

5.
彼之鬼亲得长生
皆因受施得利养
我等齐声来称颂
此施必获殊胜果

6.
彼鬼不事于耕种
亦不从事放牧业
亦不从事于商务
从来不事于开矿
于此常行广供养
饿鬼从此离黑暗

7.
生存亦或被消灭
亦或流转最低处
若受如是大布施
彼等饿鬼得利益

8.
水塘之水若满时
此水必定向外溢
若受如是大布施
彼等饿鬼得利益

9.
亲属友人或族人
无有物施或食施
饿鬼因此苦上苦
记忆过去所造业

10.
亲人哭泣或悲伤
亲人叹息或悲恸
彼等饿鬼无所获
如是应知并记住

11.
若将所施与僧伽
僧伽因此得安乐
此是长期之利益
死者从此得利益

12.
亲属记取此善事
宜将饿鬼大布施
转供比丘更得力
彼等福报将更多

Source【經源】:
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – खुद्दकपाठ - तिरोकुट्टसुत्तं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka – Khuddakanikāya - Khuddakapāṭha - Tirokuṭṭasuttaṃ
大藏經 – 藏經 – 小尼迦耶 – 小誦 – 戶外經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小尼迦耶 – 小诵 – 户外经