Saturday, June 8, 2013

好運道經

मङ्गलसुत्तं
福運道經如是我聞。一時,世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。
時有一容姿美麗之天神,
夜半過後,遍照祇樹園各隅。
接近世尊之前,敬禮世尊,立於一方。


Rú shì wǒ wén. Yì shí, shìzūn zhù shě wèi chéng qí shù gěi gūdú yuán.
Shí yǒu yì róng zī měi lì zhī tiānshén,
Yè bàn guò hòu, biàn zhào qí shù yuán gè yú.
Jiē jìn shì zūn zhī qián, jìnglǐ shìzūn, lì yǘ yì fāng.


天神以偈白世尊︰
諸天諸人等
思念諸吉祥
仰望諸福報
語我最吉祥


Tiānshén yǐ jì bái shìzūn︰
Zhū tiān zhū rén děng
sīniàn zhū jíxiáng
yǎngwàng zhūfú bào
yǚ wǒ zuì jí xiáng


佛宣說︰
勿近諸愚者 親近諸賢者 
供養應供者 是最上吉祥
住於適當所 積前世福德 
自有正誓愿 是最上吉祥


Fó xüān shuō︰
Wù jìn zhū yúzhě qīnjìn zhūxián zhě
gòngyǎng yīng gōng zhě shì zuìshàng jíxiáng
Zhù yú shìdàng suǒ jī qiánshì fú dé
zì yǒu zhèng shìyuàn shì zuìshàng jíxiáng多聞與工巧 調伏與善學 
多說諸善語 是最上吉祥
孝養父與母 妻子當攝受 
正業無混濁 是最上吉祥


Duōwén yǔ gōngqiǎo diàofú yǔ shàn xüé
duō shuō zhū shàn yǔ shì zuìshàng jíxiáng
Xiào yǎngfù yǔ mǔ qīzi dāng shè shòu
zhèng yè wú húnzhuó shì zuìshàng jíxiáng


如法行布施 攝受諸親戚 
諸行業無罪 是最上吉祥
不樂諸惡行 且自離飲酒 
諸法不放逸 是最上吉祥


Rú fǎ xíng bùshī shè shòu zhū qīnqi
zhū hángyè wúzuì shì zuìshàng jíxiáng
Bú lè zhū è xíng qiě zì lí yǐnjiǔ
zhū fǎ bù fàng yì shì zuìshàng jíxiáng


敬重與謙讓 滿足及感恩
時時聞妙法 是最上吉祥
忍辱與柔和 會見諸沙門 
時時有法談 是最上吉祥


Jìngzhòng yǚ qiānràng mǎnzú jí gǎn ēn
shí shí wén miàofǎ shì zuìshàng jíxiáng
Rěnrǔ yǔ róuhé huìjiàn zhū shāmén
shí shí yǒu fǎ tán shì zuìshàng jíxiáng


修苦與梵行 善觀四聖諦 
涅槃之作証 是最上吉祥
觸諸世間法 其心不動搖 
安穩離塵憂 是最上吉祥


Xiū kǔ yǚ fàn xíngshàn guān sì shèng dì
nièpán zhī zuò zhèng shì zuìshàng jíxiáng
Chù zhū shìjiān fǎ qí xīn bù dòngyáo
ānwěn lí chén yōu shì zuìshàng jíxiáng如斯諸行已一切處不敗
人人得福利是最上吉祥

Rú sī zhū xíng yǐ yíqiè chù bú bài
rén rén dé fú lì shì zuì shàng jí xiáng

Source 【經源】
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – खुद्दकपाठ - मङ्गलसुत्तं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka – Khuddakanikāya - Khuddakapāṭha - Maṅgalasuttaṃ
大藏經 – 藏經 – 小部經【小尼迦耶】– 小誦經 – 福運道經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小部经【小尼迦耶】– 小诵经 – 好运道经


Pali script, please click here
Bahasa Indonesia, silakan kunjungi disini
English translation, please click here
中文简体字,请按这儿