Thursday, May 23, 2013

Tittira Jātakaṃ - 恭敬長者偈

तित्तिरजातकं
Tittira jātakaṃ
恭敬長者偈


ये वुड्ढ मपचायन्ति,
नरा धम्मस्स कोविदा।
दिट्ठेव धम्मे पासंसा,
सम्पराये च सुग्गतीति॥

Ye vuḍḍha mapacāyanti,
narā dhammassa kovidā;
Diṭṭheva dhamme pāsaṃsā,
samparāye ca suggatīti.


實行正法之智慧者,
懂得恭敬耆宿;
對善德者及年齡大
有禮有貌,敬老尊賢,
【這善人】來世能投於喜樂之界。

Shíxíng zhèngfǎ zhī zhìhuì zhě,
Dǒngde gōngjìng qísù;
Duì shàn dé zhě jí niánlíng dà
Yǒulǐ yǒu mào, jìnglǎo zūn xián,
【zhè shàn rén】Láishì néng tóu yǘ xǐlè zhī jiè.

恭敬耆宿者
通曉真理法
現法聖者讚(等值阿羅漢)
來世赴善處

Gōng jìng qí sù zhě
Tōng xiǎo zhēn lǐ fǎ
Xiàn fǎ shèng zhě zàn (děng zhí ē luó hàn)
Lái shì fù shàn chǔ所謂恭敬他人,指的是此三類別
1. 輩分較高程或上司
2. 功德厚的人【包含阿羅漢】
3. 年齡大【皮膚有皺紋,頭髮從黑變白】Vocabularies
Pali【巴利文】 – English【英文】 – Mandarin【中文】 - Indonesian【印尼文】
 1. Ye = who, which【關係代名詞:對,誰】yang, yang mana, ia yang
 2. vuḍḍha = old age 【年長;老齡】orang tua
 3. Narā = man 【人類,人】manusia, orang
 4. Kovidā = expert or intelligent: Wise【聰明; 具有智慧的人】 bijaksana
 5. Diṭṭheva = Diṭṭha = seen, understand 【看透,瞭解】 melihat, mengerti
  Diṭṭhe va dhamme 於現法(already or even in the present existence) dalam kehidupan ini juga.
 6. pāsaṃsā - pasaṃsā = to praise, to give respect of speech 【稱讚,讚賞】memuja, rasa hormat
 7. samparāye – samparāya = in next life 【來世 – 下輩子】dalam kehidupan mendatang
 8. ca = then, now [而,然後] kemudian
 9. suggatī = heavenly world 【天堂,神界】alam surgaSource 【來源】
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – जातक – एककनिपातो - ३७. तित्तिरजातकं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Jātaka - Ekakanipāto – [37] Tittirajātakaṃ
大藏經 – 藏經 – 小部經【小尼迦耶】– 本生故事【本生經】 - 篇一 – 第四章【雛鳥品】鷓鴣本生經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小部经【小尼迦耶】– 本生经 – 篇一 – 第四章【雛鳥品】鹧鸪之本生谭English Translation, Click Here
Terjemahan Bahasa Indonesia, Tekan Disini
中文简体字,请按这儿


See also the other posting
請參觀一下其他帖子:
與梵天同在
Hidup bersama dengan Brahma
Live with Brahma