Thursday, May 23, 2013

Tittira Jataka 敬老尊贤偈

तित्तिरजातकं
Tittira jātakaṃ
恭敬长者偈


ये वुड्ढ मपचायन्ति,
नरा धम्मस्स कोविदा।
दिट्ठेव धम्मे पासंसा,
सम्पराये च सुग्गतीति॥

Ye vuḍḍha mapacāyanti,
narā dhammassa kovidā;
Diṭṭheva dhamme pāsaṃsā,
samparāye ca suggatīti.实行正法之智慧者,
懂得恭敬耆宿;
对善德者及年龄大
有礼有貌,敬老尊贤,
【他】来世能投于喜乐之界。

Shíxíng zhèngfǎ zhī zhìhuì zhě,
Dǒngde gōngjìng qísù;
Duì shàn dé zhě jí niánlíng dà
Yǒulǐ yǒu mào, jìnglǎo zūn xián,
【tā】 Láishì néng tóu yǘ xǐlè zhī jiè.

恭敬耆宿者
通晓真理法
现法圣者赞(等值阿罗汉)
来世赴善处

Gōng jìng qí sù zhě
Tōng xiǎo zhēn lǐ fǎ
Xiàn fǎ shèng zhě zàn (děng zhí ē luó hàn)
Lái shì fù shàn chǔ所谓恭敬他人,指的是此三类别
1. 辈分较高程或上司
2. 功德厚的人【包含阿罗汉】
3. 年龄大【皮肤有皱纹,头发从黑变白】
Vocabularies
Pali【巴利文】 – English【英文】 – Mandarin【中文】 - Indonesian【印尼文】
 1. Ye = who, which【关系代名词:对,谁】yang, yang mana, ia yang
 2. vuḍḍha = old age 【年长;老龄】orang tua
 3. Narā = man 【人类,人】manusia, orang
 4. Kovidā = expert or intelligent: Wise【聪明; 具有智慧的人】 bijaksana
 5. Diṭṭheva = Diṭṭha = seen, understand 【看透,了解】 melihat, mengerti
  Diṭṭhe va dhamme 於現法(already or even in the present existence) dalam kehidupan ini juga.
 6. pāsaṃsā - pasaṃsā = to praise, to give respect of speech 【称赞,赞赏】memuja, rasa hormat
 7. samparāye – samparāya = in next life 【来世 – 下辈子】dalam kehidupan mendatang
 8. ca = then, now [而,然後] kemudian
 9. suggatī = heavenly world 【天堂,神界】alam surgaSource 【來源】
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – जातक – एककनिपातो - ३७. तित्तिरजातकं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Jātaka - Ekakanipāto – [37] Tittirajātakaṃ
大藏經 – 藏經 – 小部經【小尼迦耶】– 本生故事【本生經】 - 篇一 – 第四章【雛鳥品】鷓鴣本生經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小部经【小尼迦耶】– 本生经 – 篇一 – 第四章【雛鳥品】鹧鸪之本生谭English Translation, Click Here
Terjemahan Bahasa Indonesia, Tekan Disini
中文正體字,請按這裡
See also the other posting
請參觀一下其他的佛偈:
與梵天同在
Hidup bersama dengan Brahma
Live with Brahma