Wednesday, May 22, 2013

伏藏经 - Nidhikanda Sutta

伏藏经
Nidhikanda Sutta“...俊美秀丽之面容,美妙动听之声,或者丽质与美色,拥有无数的侍从,生为地主或王,一切皆由德行而得...”
“... Jǜn nměi xiù lì zhī miàn róng, měi miào dòng tīng zhī shēng, huò zhě lì zhì yǔ měi sè,
yǒng yǒu wú shù de shì cóng, shēng wèi dì zhǔ huò wáng, yí qiè jiē yóu dé xíng ér dé...”
“...Keelokan rupa, keelokan suara, Keelokan tubuh, keelokan bentuk, pengikut pengikut,
terlahir menjadi raja, semua itu diperoleh karena jasa kebajikan...”1.
有人拥有种种宝 他将宝物深埋藏
其人如是常思惟 灾难之时将助我
2.
当被王权责难时 或为盗贼掠夺时
货位债务难清时 或为饥馑不幸时
世人皆为此等事 深把宝物来埋藏
3.
无数珍来无数宝 彼等皆被深埋藏
一切珍来一切宝 一被埋藏非有用
4.
宝物于穴逝无踪 物主为它意彷徨
或为龙族持将去 或为夜叉强行取
5.
或为宿敌暗中盗 或为后人尽挖掘
一旦福报了尽时 此等一切尽消失
6.
若能布施与持戒 若能调御及恭敬
此宝方为善珍宝 此人聚集此珍宝
7.
聚集一堂之僧众 熟人或是陌生者
无论父母或兄弟 无论长老或军人
8.
此宝悉为善珍宝 永不丢失常伴随
于此世间寿尽时 此等仍然持将去
9.
此宝不与他分享 亦不为他所盗取
贤者善行所积累 今世他世常伴随
10.
此乃诸天与诸人 一切无价快乐宝
一切诸天所欲望 一切皆由此宝得
11.
生具美形与美声 或是丽质与美色
拥有无数侍从者 一切皆由此宝得
12.
生为地主或称王 或为喜悦转轮王
或于天界为天王 一切皆由此宝得
13.
生于人间得快乐 生于天界亦喜悦
同时又获涅槃乐 一切皆由此宝得
14.
善友专注于正道 一心一意来修学
明与解脱两具足 一切皆由此宝得
15.
无碍解与八解脱 还有声闻波罗蜜
独觉佛与诸佛地 一切皆由此宝得
16.
广大不可思议果 皆是修行之福报
于彼愿望成就者 此是智者之福报
(伏藏经已竟)
Source【來源】:
तिपिटक – सुत्तपिटक – खुद्दकनिकाय – खुद्दकपाठ - निधिकण्डसुत्तं
Tipiṭaka - Suttapiṭaka – Khuddakanikāya - Khuddakapāṭha - Nidhikaṇḍasuttaṃ
大藏經 – 藏經 – 小尼迦耶 – 小誦 - 伏藏經•第八經
三藏【大藏经】 – 藏经 – 小尼迦耶 – 小诵 - 伏藏经Pali
Indonesian + 中文正體字
English