Friday, February 15, 2013

Buddhist Prayer 佛徒祈禱

發揮愛心之頌詞
Fāhuī àixīn zhī sòng cí.


崇敬師尊,達摩以及僧伽。
Chóng jìng shī zūn, tà mó yǐ jí sēng jiā.
弟子身心歸向尊重如來,
師尊之教誨,僧伽之教導。

Dì zǐ shēn xīn guī xiàng zūn zhòng rú lái,
shī zūn zhī jiào huì, sēng jiā zhī jiào dǎo.


從此以後弟子下定決心
Cóng cǐ yǐ hòu dì zǐ xià dìng jüé xīn
要發揮本心內的仁爱慈善,
Yào fāhuī běn xīn nèi de rén ài cí shàn,
向親生父母盡心地奉養,
敬老尊賢。

Xiàng qīn shēng fù mǔ jìn xīn fèng yǎng,
Jìnglǎo zūn xián.

原諒他人的罪惡,不留一絲厭惡及憎恨。
Yuán liàng tā rén de zuì è, bù liú yì sī yàn wù zēng hèn.
把自胸次開闊而且仁慈厚道的人,
持續不斷地積累功德。

bǎ zì xiōng cì kāi kuò ér qiě jǜ rén cí hòu dào de rén,
Chí xǜ bú duàn de jīlěi gōngdé.祈望實行道法更進一步之後
Qí wàng shí xíng dào fǎ gèng jìn yí bù zhī hòu
能引導弟子好好辨析善惡,
Néng yǐn dǎo dì zǐ hǎo hǎo biànxī shàn è
在艱難困苦之下,能經受磨練,
Zài jiān nán kùn kǔ zhī xià, néng jīng shòu mó liàn,
細心慎重地過生活。
Xì xīn shèn zhòng de guò shēng huó.


倘若弟子有缺德,
Tǎng ruò dì zǐ yǒu quē dé,
自私自利,
Zì sī zì lì,
心不夠慈愛與正義,
Xīn bú gòu cí ài yǚ zhèng yì,
就讓佛陀之教誨,達摩,
諄諄教導,指點迷津。

Jiù ràng fótuó zhī jiàohuì, tà mó,
zhūnzhūn jiàodǎo, zhǐdiǎn míjīn.

南無菩提薩
Nā mó pú tí sà請各位佛徒日日早晚誦此偈三次
Translation in English, click here