Tuesday, May 21, 2013

隨念佛陀

深切沈思Iti'pi so Bhagavā
Arahaṁ Sammāsambuddho
Vijjācaraṇasampanno
Sugato Lokavidū
Anuttaro purisadamma-sārathī
Satthā Devamanussānaṁ
Buddho Bhagavā』ti.


於是如來佛,
yǘ shì rú lái fó,
阿羅漢【應供】,
ē luó hàn [yīng gōng],
無上正遍知,
Wú shàng zhèng biàn zhī,
明行圓滿,善逝,
Míng xíng yüán mǎn, shàn shì,
徹底瞭解世間故,
Chè dǐ liǎo ​​jiě shì jiān gù,
無上人類的調教師,
Wú shàng rén lèi de tiáo jiào shī,
諸天人之帶領師,
Zhū tiān rén zhī dài lǐng shī,
覺悟了一切故,佛世尊。
Jüé wù le yí qiè gù, fó shì zūn.


閩南語的拼音:
如此是如來佛
ru chu si ru lai hud
阿羅漢達
a lo han ta,
最上正遍知
chi syang ching phen ti
明行圓滿
bin khing wan bwan
看透涅槃
khoa thao liap pwan
識破世間故
khoa thang kei se kanko
無上指導師
chi syang ci to se
所有神與人之導師
so iu chin ka lang eh to su
佛陀,世尊
hut to, se chun

[Buddhanussati]Bhagavā jānaṁ jānāti passaṁ passati
cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto
brahmabhūto vattā pavattā atthassa
ninnetā amatassa dātā dhammasāmī Tathāgato


世尊是知所應知者,見所應見者,
Shìzūn shì zhī suǒ yīng zhì zhě, jiànsuǒ yīng jiàn zhě,
具眼者,具智者,具法者,
Jù yǎn zhě, jù zhìzhě, jù fǎ zhě,
具梵者,說者,宣說者,
Jù fàn zhě, shuō zhě, xuān shuō zhě,
義之指導者,與不死者,
Yìzhī zhǐdǎo zhě, yǔ bù sǐzhě,
法主,如來。
Fǎ zhǔ, rúlái.
Majjhima Nikāya [138. Uddesavibhaṅgasutta]


“Sacco cagi upasanto
pabbava anukampako
sambhatasabbasambharo
kam namattham na sadhaye.”


「他真實、慷慨與寂靜,
Tā zhēnshí, kāngkǎi yǔ jìjìng,
有智慧與慈悲,
Yǒu zhìhuì yǔ cíbēi,
具足一切資糧(波羅蜜),
Jùzú yīqiè zī liáng (bōluómì),
還有什麽是辦不到的呢?
Hái yǒu shé mó shì bàn bù dào de ne?」


“Mahakaruniko sattha
hitesi ca upekkhako
nirapekkho ca sabbattha
aho acchariyo jino.”


「他是有大悲心的導師,
Tā shì yǒu dàbēi xīn de dǎoshī,
有舍心卻又為眾生的幸福著想,
Yǒu shě xīn què yòu wèi zhòngshēng de xìngfú zhuóxiǎng
任何時刻皆不起執著,
Rènhé shíkè jiē bù qǐ zhízhuó,
這勝利者是多么的美妙﹗
Zhè shènglì zhě shì duōme dì měimiào﹗」“Viratto sabbadhammesu
Sattesu ca upekkhako
Sada sattahite yutto
Aho acchariyo jino.”


「不執著於諸法,
Bù zhízhuó yú zhū fǎ,
以捨心對待眾生,
Yǐ shě xīn duìdài zhòngshēng,
卻還是熱心於眾生之福利,
Què háishì rèxīn yú zhòngshēng zhī fúlì,
這勝利者是多么的美妙﹗
Zhè shènglì zhě shì duōme dì měimiào.」


“Sabbada sabbasattanam
hitaya ca sukhaya ca
uyyutto akilasu ca
aho acchariya jino.”

「時時刻刻致力於為眾生
Shí shíkè kè zhìlì yú wèi zhòngshēng
帶來福利與快樂,
Dài lái fúlì yǔ kuàilè,
而不曾因難題而退縮。
Ér bùcéng yīn nántí ér tuìsuō.
這勝利者是多么的美妙﹗
Zhè shènglì zhě shì duōme dì měimiào﹗」

Don't forget to see this posting
dhajagga-sutta
with English translation