Friday, May 17, 2013

咱們日日誦經吧

“吉祥經”
“Jíxiáng jīng”

南無坦航伽翋佛,大雄尊,
南無袂唐伽翋佛,大榮耀,
南無薩翋南伽翋佛,大慈悲,
南無錠光佛,帶來光明者,
南無艮笪衲佛,眾人上首,
南無吉祥佛,人中特雄,
南無善意佛,大智慧與道德者,
南無厘偉多佛,是年齡長者,
南無索辟嘉佛,具足德行者,
南無雅諾孖大師佛,人中最上者。

Námó tǎn háng jiā lā fó, dà xióng zūn,
Námó mèi táng jiā lā fó, dà róng yào,
Námó sà lā nán jiā lā fó, dà cí bēi,
Námó dìng guāng fó, dài lái guāng míng zhě,
Námó gěn dá nà fó, zhòng rén shàng shǒu,
Námó jí xiáng fó, rén zhōng tè xióng,
Námó shàn yì fó, dà zhì huì yǚ dào dé zhě,
Námó lí wěi duō fó, shì nián líng zhǎng zhě,
Námó suǒ pì jiā fó, jǜ zú dé xíng zhě,
Námó yǎ nuò mā dà shī fó, rén zhōng zuì shàng zhě.
孖[ㄇㄚ]

於是如來佛,阿羅漢【應供】,
無上正遍知,明行圓滿,善逝,
徹底瞭解世間故,無上人類的調教師,
諸天人之帶領師,覺悟了一切故,佛世尊。

Yǘ shì rú lái fó, ā luó hàn [yīng gōng],
wú shàng zhèng biàn zhī, míng xíng yüán mǎn, shàn shì,
chè dǐ liǎo jiě shì jiān gù, wú shàng rén lèi de tiáo jiào shī,
zhū tiān rén zhī dài lǐng shī, jüé wù le yí qiè gù, fó shì zūn.

佛於始善、中善、終善開闡善 法,
說具義、具文、具法,明無比類完全清淨梵行。

Fó yǘ shǐ shàn, zhōng shàn, zhōng shàn kāi chǎn shàn fǎ,
Shuō jǜ yì, jǜ wén, jǜ fǎ, míng wú bǐ lèi wán qüán qīng jìng fàn xíng.
佛為生於世間之第一人,
為多數人之益,為多數人之樂,
為對世中之慈悲,為天人之義樂而生。

Fó wéi shēng yǘ shì jiān zhī dì yì rén,
Wèi duō shù rén zhī yì, wèi duō shù rén zhī lè,
Wèi duì shì zhōng zhī cí bēi, wéi tiān rén zhī yì lè ér shēng.

崇敬無量諸佛,蓮華佛,那翋畣佛,
勝蓮華佛,善慧佛,善生佛,
喜見佛,義見佛,法見佛,
成就義佛,提舍佛,弗沙佛,
超見佛,上冠佛,毗舍瞿佛,
鳩樓孫佛,俱那含佛,迦葉佛,
喬達摩佛,未來成佛:彌勒菩薩。

Chóngjìng wú liàng zhū fó, lián huá fó, nà lā dá fó,
Shèng lián huá fó, shàn huì fó, shànshēng fó,
Xǐ jiàn fó, yì jiàn fó, fǎ jiàn fó,
Chéng jiù yì fó, tí shě fó, fó shā fó,
Chāo jiàn fó, shàng guān fó, pí shě qú fó,
Jiū lóu sūn fó, jǜ nà hán fó, jiā yè fó,
Qiáo tà mó fó, wèi lái chéng fó: Mí lè púsà.
喬達摩 = ㄐㄧㄠ ㄊㄚˋ ㄇㄛˊ

對他人之富貴榮華,
心無所貪欲也,思無所妄想也。

Duì tā rén zhī fù guì róng huá,
Xīn wú suǒ tān yǜ yě, Sī wú suǒ wàng xiǎng yě.

免除妒及嗔恚,拋棄驕傲自大
隨時保持謙卑,尊敬愛護
親生父母以及兄弟姐妹,
心肯原諒他人之過錯。

Miǎn chú dù jí chēn huì, Pāo qì jiāo ào zì dà
Suí shí bǎo chí qiān bēi,Zūn jìng ài hù
qīn shēng fù mǔ yǐjí xiōng dì jiě mèi.
Xīn kěn yüán liàng tā rén zhī guò cuò.

如此,諸佛弟子心無歹意而祝福:
“願所有眾生能免除危難,心無厭惡與痛恨,
個個無所敵意。願大家能脫離身心之苦,
擁有安樂的日子。希望大家能夠保維自己之樂。”

Rú cǐ, zhū fó dì zi xīn wú dǎi yì ér zhù fú:
“Yüàn suǒ yǒu zhòng shēng néng miǎn chú wéi nàn, xīn wú yàn wù yǚ tòng hèn,
Gè gè wú suǒ dí yì. Yüàn dà jiā néng tuō lí shēn xīn zhī kǔ,
Yǒng yǒu ān lè de rì zi. Xī wàng dà jiā néng gòu bǎo wéi zì jǐ zhī lè. ”


捨殺生、離害生、扔棄刀杖與兇器。
有慚有愧,心充滿憐憫慈悲。

Shě shā shēng, lí hài shēng, rēng qì dāo zhàng yǚ xiōng qì.
Yǒu cán yǒu kuì, xīn chōng mǎn lián mǐn cí bēi.

捨不與取,離不與取,
或在村裡,或在森林他人之財,
其不與者不盜取。

Shě bù yǚ qǚ, lí bù yǚ qǚ, huò zài cūn li,
Huò zài sēn lín tā rén zhī cái, qí bù yǜ zhě bú dào qǚ.

對愛欲捨邪行、遠離愛欲之邪行,
凡父母所護,兄弟姊妹所護,
親族所護,及有配偶之,
有國律所護之,乃至飾有華鬘瓔珞之,
不與如是之,交媾者也。
口不妄語並徹底棄絕
所能令人神志不清之醉品。

Duì ài yǜ shě xié xing, yüǎn lí ài yǜ zhī xié xing,
fán fùmǔ suǒ hù, Xiōng dì jiě mèi suǒ hù,
qīn zú suǒ hù, jí yǒu pèi ǒu zhī,
Yǒu guó lǜ suǒ hù zhī, nǎi zhì shì yǒu huá mán yīng luò zhī,
Bù yǚ rú shì zhī, jiāo gòu zhě yě.
Kǒu bú wàng yǚ bìng chè dǐ qì jüé
suǒ néng lìng rén shén zhì bù qīng zhī zuì pǐn.

因為避開遠離了行任何
殺生,與取,淫欲邪行,妄語,
以及戒除了飲食所能令人神志不清之醉品。

Yīn wèi bì kāi yüǎn lí le xíng rèn hé
Shā shēng, yǚ qǚ, yín yǜ xié xing, wàng yǚ,
Yǐ jí jiè chú le yǐn shí suǒ néng lìng rén shén zhì bù qīng zhī zuì pǐn.

諸佛弟子積累了無量功德,
亦同時施恩安心感給無數的眾生,
解免所有眾生從憎惡及敵意,
不使殘害之事發生,
施大眾無量安樂。

Zhū fó dì zǐ jī lěi le wú liàng gōng dé,
Yì tóng shí shī ēn ān xīn gǎn jǐ wú shù de zhòng shēng,
jiě miǎn suǒ yǒu zhòng shēng cóng zēng wù jí dí yì,
Bù shǐ cán hài zhī shì fā shēng,
Shī dà zhòng wú liàng ān lè.

由此佛弟子種了美德種子,
亦同時給自己平安祥和,
脫離險境、無受敵意,避開了危害的業果。

yóu cǐ fó dì zǐ zhòng le měi dé zhǒng zi,
Yì tóng shí gěi zì jǐ píng ān xiáng hé,
Tuō lí xiǎn jìng, wú shòu dí yì, bì kāi le wéi hài de yè guǒ.
佛陀即說真言曰:
“如是弟子學習受持的戒律,
因為戒德而重生於天界,
因為戒德而獲得財富,
因為戒德而達到生死解脫,
因此,佛弟子必須積累此凈戒。

Fó tuó Jí shuō zhēn yán yüē:
“Rú shì dì zǐ xüé xí shòu chí de jiè lǜ
Yīn wèi jiè dé ér chóng shēng yǘ tiān jiè,
Yīn wèi jiè dé ér huò dé cái fù,
Yīn wèi jiè dé ér dá dào shēng sǐ jiě tuō,
Yīn cǐ, fó dì zi bì xǖ jī lěi cǐ jìng jiè.

猶如檀木,芳香四溢,
戒德之芳,普及至上”

Yóu rú tán mù, fāng xiāng sì yì,
jiè dé zhī fāng, pǔ jí zhì shàng”

若虔心讀誦此經者,
功德無量,安心穩當。
若能受持志心憶念此經者,
災難遠離,變禍為安。

Ruò qián xīn dú sòng cǐ jīng zhě,
Gōng dé wúliàng, Ān xīn wěn dāng.
Ruò néng shòu chí zhì xīn yì niàn cǐ jīng zhě,
Zāi​​ nàn yüǎn lí, biàn huò wéi ān.

弟子全心全意皈依如來佛陀-世尊
弟子全心全意皈依達牟,天地之法
弟子全心全意皈依正直行道的賢哲僧伽【ㄙㄥ ㄑㄧㄝˊ】,阿羅漢。
Dì zǐ qüán xīn qüán yì guī yī rú lái fó tuó – shì zūn
Dì zǐ qüán xīn qüán yì guī yī dá móu, tiāndì zhī fǎ
Dì zǐ qüán xīn qüán yì guī yī zhèng zhí xíng dào de xián zhé sēng qié, ǝ̄ luó hàn.

撒霸薩德路,誤罷怛瓦,阿餒旮,案憚拉崖壁,偉納三度
Sā bà sà dé lù, wù bà dá wǎ, ā něi gā, àn dà lā yá bì, wěi nà sān dù
撒霸薩德路,誤罷怛瓦,阿餒旮,案憚拉崖壁,偉納三度
Sā bà sà dé lù, wù bà dá wǎ, ā něi gā, àn dà lā yá bì, wěi nà sān dù
撒霸薩德路,誤罷怛瓦,阿餒旮,案憚拉崖壁,偉納三度
Sā bà sà dé lù, wù bà dá wǎ, ā něi gā, àn dà lā yá bì, wěi nà sān dù

南無菩提薩
南無菩提薩
南無菩提薩
Na mó pú tí sà


佛亦如是出現於世,如大雲普覆一切,
既出於世為諸眾生,分別演說諸法之實
大聖世尊於諸天人,一切眾中而宣是言
我為如來兩足之尊,出於世間猶如大雲
充潤一切枯槁眾生,皆令離苦得安隱樂
世間之樂及解脫之樂,諸天人眾一心善聽
皆應到此覲無上尊。


Fó yì rú shì chū xiàn yǘ shì, rú dà yǘn pǔ fù yí qiè,
Jì chū yǘ shì wèi zhū zhòng shēng, fēn bié yǎn shuō zhū fǎ zhī shí
Dà shèng shì zūn yǘ zhū tiān rén, yí qiè zhòng zhōng ér xüān shì yán
Wǒ wèi rú lái liǎng zú zhī zūn, chū yǘ shì jiān yóu rú dà yún
Chōng rùn yí qiè kū gǎo zhòng shēng, jiē lìng lí kǔ de ān yǐn lè
Shì jiān zhī lè jí jiě tuō zhī lè, zhū tiān rén zhòng yì xīn shàn tīng
Jiē yīng dào cǐ jìn wú shàng zūn.