Saturday, December 29, 2012

Sucarita Sutta - 善行经

善行經
Shànxíng jīng

我聞應供已說,
世尊說此:
諸比丘!此等為三妙行。
三之為何?

為身妙行、語妙行、意妙行。
諸比丘!此等實為三妙行。
世尊說此義,此處如是說:


Wǒwén yīng gōng yǐ shuō, shìzūn shuō cǐ:
Zhū bǐqiū! Cǐ děng wèi sān miào xíng. Sān zhī wèihé?
Wèi shēn miào xíng, yǔ miào xíng, yì miào xíng.
Zhū bǐqiū! Cǐ děng shí wèi sān miào xíng. 'Shìzūn shuō cǐ yì, cǐ chù rúshì shuō:

捨身惡行語惡行,捨意惡捨語他惡
不為不善多為善,賢者身壞生天界
我聞世尊說此義。


Shěshēn è xíng yǔ è xíng, shě yì è shě yǔ tā è
Bù wéi bùshàn duō wéi shàn, xiánzhě shēn huài shēng tiānjiè
Wǒwén shìzūn shuō cǐ yì.Simplified 【簡體字、简化字】
善行经
我闻应供已说,世尊说此:
诸比丘!
此等为三妙行。
三之为何?

为身妙行、
语妙行、
意妙行。

诸比丘!
此等实为三妙行。


世尊说此义,
此处如是说:

舍身恶行语恶行,
舍意恶舍语他恶
不为不善多为善,
贤者身坏生天界」
我闻世尊说此义。
Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Itivuttakapāḷi - Tikanipāto - Sucaritasuttaṃ
सुत्तपिटक - खुद्दकनिकाय - इतिवुत्तकपाळि - तिकनिपातो - सुचरितसुत्तं
藏經 – 小部經 – 如是語經 – 第三集經 – 善行經 【第六十五】
藏经 - 小部经 - 如是语经 - 第三集经 - 善行经 【第六十五】
Pali Text 【巴利文請按這兒
Bahasa Indonesia 【印尼文
For English translation click here 【英文