Monday, December 31, 2012

Avuṭṭhikasuttaṃ - 天雲無雨 【正體字】

Avuṭṭhika Sutta
天雲無雨經

【अवुट्ठिकसुत्तं】


【此經裏佛陀正在講述一個人的品德性質】
[Cǐ jīng lǐ fótuó zhèngzài jiǎngshù yígèrén de pǐndé xìng zhí]

我聆世尊向阿羅漢們宣說。
師尊說道:
諸比丘!於世間存有此等三者。
三之為何?
Wǒ líng shìzūn xiàng āluóhàn men xuān shuō.
Shī zūn shuōdao:
Zhū bǐqiū!
Yú shìjiān cún yǒu cǐ děng sān zhě.
Sān zhī wèihé?

為旱魃者,
一處降雨者,
一切處降雨者。
Wèi hànbá zhě,
Yí chù jiàngyǔ zhě,
Yí qiè chù jiàngyǔ zhě.

然則,諸比丘!
如何人為旱魃者?
Ránzé, zhū bǐqiū!
Rúhé rénwéi hànbá zhě?

諸比丘!於此,此種人對一切人非為施與者,
【即】對沙門、婆羅門、貧民、
Zhū bǐqiū! Yú cǐ, cǐ zhǒng rén duì yīqiè rén fēi wéi shī yù zhě,
[Jí] duì shāmén, póluómén, pínmín,

旅人、乞食、飲物、
衣服、乘物、華鬘、
香油、香水、臥床、
住居、燈明之不與者,
Lǚrén, qǐshí, yǐnwù,
Yīfú, chéng wù, huámán,
Xiāngyóu, xiāngshuǐ, wòchuáng,
Zhùjū, dēngmíng zhī bù yù zhě,

諸比丘!如是之人為旱魃者。
然則,諸比丘!
如何之人為一處降雨者?
Zhū bǐqiū! Rúshì zhī rénwéi hànbá zhě.
Ránzé, zhū bǐqiū!
Rúhé zhī rénwéi yī chù jiàngyǔ zhě?

諸比丘!於此,此種人對部份人為施與者,
對部份人為非施與者,
【即】對沙門、婆羅門、貧民、
Zhū bǐqiū! Yú cǐ, cǐ zhǒng rén duì bù fèn rénwéi shī yù zhě,
Duì bù fèn rénwéi fēi shī yù zhě,
[Jí] duì shāmén, póluómén, pínmín,

旅人、乞食、飲物、
衣服、乘物、華鬘、
香油、香水、臥床、
住居、燈明之與者或不與者,
諸比丘!如是之人為一處降雨者。
Lǚrén, qǐshí, yǐnwù,
Yīfú, chéng wù, huámán,
Xiāngyóu, xiāngshuǐ, wòchuáng,
Zhùjū, dēngmíng zhī yù zhě huò bù yù zhě,
Zhū bǐqiū! Rúshì zhī rénwéi yī chù jiàngyǔ zhě.

然則,諸比丘!
如何之人為一切處降雨者?
Ránzé, zhū bǐqiū!
Rúhé zhī rénwéi yīqiè chù jiàngyǔ zhě?

諸比丘!於此,此種人向一切人施與,
【即】對沙門、婆羅門、貧民、
Zhū bǐqiū! Yú cǐ, cǐ zhǒng rén xiàng yīqiè rén shī yǔ,
[Jí] duì shāmén, póluómén, pínmín,

旅人、乞食、飲物、
衣服、乘物、華鬘、
香油、香水、臥床、
住居、燈明之與者。
諸比丘!於世間知有此等三者之存在。
Lǚrén, qǐshí, yǐnwù,
Yīfú, chéng wù, huámán,
Xiāngyóu, xiāngshuǐ, wòchuáng,
Zhùjū, dēngmíng zhī yù zhě.
Zhū bǐqiū! Yú shìjiān zhī yǒu cǐ děng sān zhě zhī cúnzài.

世尊說此義,此處如是說:
沙門婆羅門 貧者與旅人
不施飯水食 被擬惡旱魃
不施與某者 某者則被施
Shìzūn shuō cǐ yì, cǐ chù rúshì shuō:
Shāmén póluómén pínzhě yǔ lǚrén
Bù shī fàn shuǐ shí bèi nǐ è hànbá
Bù shī yǔ mǒu zhě mǒu zhě zé bèi shī

賢者擬此人 一地降雨者
總憐一切人 約澤乞食人
覺悅與誇讚 彼云多施與
雨雲立昇起 嚴轟空降雨
Xiánzhě nǐ cǐ rén yí dì jiàngyǔ zhě
Zǒng lián yíqiè rén yuē zé qǐshí rén
Jué yuè yǔ kuāzàn bǐ yún duō shī yǔ
Yǔyún lì shēng qǐ yán hōng kōng jiàngyǔ

霽晴路流水 如浸高與低
此世之某者 所為乃如斯
彼以法為集 勉勵得富時
正以飯與水 將悅旅眾生
Jì qíng lù liúshuǐ rú jìn gāo yǔ dī
Cǐ shì zhī mǒu zhě suǒwéi nǎi rú sī
Bǐ yǐ fǎ wèi jí miǎnlì de fù shí
Zhèng yǐ fàn yǔ shuǐ jiāng yuè lǚ zhòngshēngSuttapiṭaka - Khuddakanikāya - Itivuttakapāḷi - Tikanipāto - Avuṭṭhikasuttaṃ [75]
सुत्तपिटक - खुद्दकनिकाय - इतिवुत्तकपाळि - तिकनिपातो - अवुट्ठिकसुत्तं 【७५】
藏經 – 小部經 – 如是語經 – 第三集經 – 天雲無雨經 【第七十五】
藏经 - 小部经 - 如是语经 - 第三集经 - 天云无雨经 【第七十五】Pali Text 【巴利文
Bahasa Indonesia 【印尼文
English Translation 【英文
中文简体字,请按这里