Sunday, December 16, 2012

Avihinsā

‘‘सब्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा,
नेवज्झगा पियतरमत्तना क्‍वचि।
एवं पियो पुथु अत्ता परेसं,
तस्मा न हिंसे परमत्तकामो’’ति॥ पठमं।Sabbā disā anuparigamma cetasā,
Nevajjhagā piyataramattanā kvaci;
Evaṃ piyo puthu attā paresaṃ,
Tasmā na hiṃse paramattakāmo’’ti. paṭhamaṃ;即使一个人用心找遍十方的任何角落,
也找不到一个自己爱他的程度超过爱自己的人。
同理,十方所有众生爱他们自己超过爱别人;
因此,愿自己得到安乐的人不应伤害别人。


"Covering every direction with the mind,
One finds no-one one loves more than oneself.
In the same way, others love their own self -
Therefore one who loves himself does not harm
another."


即使一個人用心找遍十方的任何角落,
Jí shǐ yí gè rén yòng xīn zhǎo biàn shí fāng de rèn hé jiǎo luò,
都尋不到一個愛他人的程度超過愛自我的人。
Yě zhǎo bù dào yí gè zì jǐ ài tā rén de chéng dù chāo guò ài zì wǒ de rén.
同理,十方所有眾生也愛自己超過愛他人;
Tóng lǐ, shí ​​fāng suǒ yǒu zhòng shēng ài tā men zì jǐ chāo guò ài tā rén;
因此,願自我得到安樂的人不應該傷害別人。
Yīn cǐ, yuàn zì wǒ dé dào ān lè de rén bù yīng gāi shāng hài bié rén.
【相應部 1-75】


तिपिटक (मूल) - सुत्तपिटक - खुद्दकनिकाय - उदान - सोणवग्गो - पियतरसुत्तं
Tipiṭaka (Mūla) - Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Udāna - Soṇavaggo - Piyatarasuttaṃ
分析解釋:

The Buddha here is not referring to that concept of positive self-esteem which is such a common theme of contemporary Western psychology, but to the bedrock self-referentiality of the self. This is *not* a teaching about assessing oneself as "worthy," worthy of loving-kindness or of anything else. "Worthy" and "unworthy" are episodes in our personal narratives, both of them based on our obsessive self-referentiality, and each is the mirror image of the other. If we identify
with one, sooner or later we will identify with the other, and both are false because all identifications are false.

For the Buddha, letting go of the self *is* letting go of self-hatred and unworthiness."
From Dharmavision newsletter Sydney Australia 2002


Note:
Avihinsā 【Pali आविहिन्सा】= Ahiṁsa = Ahinsa 【Sanskrit: अहिंसा】 = अहिंसा, Ahiṃsā
中文 = 非暴力, Bahasa = Tanpa Kekerasan [anti kekerasan]
English = Nonviolence