Wednesday, November 7, 2012

與梵天【同在】經 - Sabrahmaka Suttaṃ

同与梵天之家经
Fàn Tiān Jīng
Sabrahmaka Sutta
佛陀如此訴說………
Fótuó rúcǐ sùshuō………

諸比丘﹗於家父母,被子等尊敬,
彼等之家同於梵天之家。
諸比丘﹗於家父母被子等尊敬,
彼等之家同於古天人之家。


Zhū bǐqiū﹗ Yú jiā fùmǔ, bèizi děng zūnjìng,
Bǐ děng zhī jiā tóng yú fàntiān zhī jiā.
Zhū bǐqiū﹗ Yú jiā fùmǔ bèizi děng zūnjìng,
Bǐ děng zhī jiā tóng yú gǔ tiān rén zhī jiā.
諸比丘﹗於家父母被子等尊敬,
彼等之家同於先師之家。
諸比丘﹗於家父母被子等尊敬,
彼等之家同於應受崇拜者之家。


Zhū bǐqiū﹗ Yú jiā fùmǔ bèizi děng zūnjìng,
Bǐ děng zhī jiā tóng yú xiānshī zhī jiā.
Zhū bǐqiū﹗ Yú jiā fùmǔ bèizi děng zūnjìng,
Bǐ děng zhī jiā tóng yú yìng shòu chóngbài zhě zhī jiā.
諸比丘﹗所謂梵天者,此乃父母之謂。
諸比丘﹗所謂古天人者,此乃父母之謂。
諸比丘﹗所謂先師者,此乃父母之謂。
諸比丘﹗所謂應受崇拜者,此乃父母之謂。


Zhū bǐqiū﹗ Suǒwèi fàntiān zhě, cǐ nǎi fùmǔ zhī wèi.
Zhū bǐqiū﹗ Suǒwèi gǔ tiān rén zhě, cǐ nǎi fùmǔ zhī wèi.
Zhū bǐqiū﹗ Suǒwèi xiānshī zhě, cǐ nǎi fùmǔ zhī wèi.
Zhū bǐqiū﹗ Suǒwèi yīng shòu chóngbài zhě, cǐ nǎi fùmǔ zhī wèi.
所以者何?諸比丘﹗
父母是子等大照顧者、
保護者、養育者、
引導此世者。


Suǒyǐ zhě hé? Zhū bǐqiū﹗
Fùmǔ shì zi děng dà zhàogù zhě,
Bǎohù zhě, yǎngyù zhě,
Yǐndǎo cǐ shì zhě. '
梵天與先師 家庭之父母
子等應供養 愛愍子孫者
如此實智者 飲食與衣床
塗身與沐浴 以之清洗足
歸命於父母 應與施恭敬
智者為如此 以之事父母


Fàntiān yǔ xiānshī
jiātíng zhī fùmǔ
Zi děng yīng gòngyǎng
ài mǐn zǐsūn zhě
Rúcǐ shí zhìzhě
yǐnshí yǔ yī chuáng
Tú shēn yǔ mùyù
yǐ zhī qīngxǐ zú
Guī mìng yú fùmǔ
yīng yǔ shī gōngjìng
Zhìzhě wéi rúcǐ
yǐ zhī shì fùmǔ

Simplified Characters
【簡體字 - 简化字】

同与梵天之家经

佛陀如此诉说………

诸比丘!于家父母,被子等尊敬,
彼等之家同于梵天之家。
诸比丘!于家父母被子等尊敬,
彼等之家同于古天人之家。
诸比丘!于家父母被子等尊敬,
彼等之家同于先师之家。
诸比丘!于家父母被子等尊敬,
彼等之家同于应受崇拜者之家。

诸比丘!所谓梵天者,此乃父母之谓。
诸比丘!所谓古天人者,此乃父母之谓。
诸比丘!所谓先师者,此乃父母之谓。
诸比丘!所谓应受崇拜者,此乃父母之谓。

所以者何?诸比丘!
父母是子等大照顾者、
保护者、养育者、
引导此世者。

梵天与先师 家庭之父母
子等应供养 爱愍子孙者
如此实智者 饮食与衣床
涂身与沐浴 以之清洗足
归命于父母 应与施恭敬
智者为如此 以之事父母


Source【Sumber 來源】:
Suttapiṭaka - Khuddakanikāya - Itivuttaka - Catukkanipāto – 106. Sabrahmakasuttaṃ
सुत्तपिटक - खुद्दकनिकाय - इतिवुत्तकपाळि - चतुक्कनिपातो - १०६. सब्रह्मकसुत्तं
經藏 – 小部經 – 如是語經 – 第四集篇 – 同於梵天之家經,第一百零六經
经藏 – 小部经 – 如是语经 – 第四集篇 – 同与梵天之家经,第一百零六经Terjemahan Bahasa Indonesia