Wednesday, October 10, 2012

Contemplation about Tiratana

Contemplation about Tiratana
對三寶稱揚的語句


‘इतिपि सो भगवा
अरहं सम्मासम्बुद्धो
विज्जाचरणसम्पन्नो
सुगतो लोकविदू
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि
सत्था देवमनुस्सानं
बुद्धो, भगवा’ति।


‘itipi so bhagavā
arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno
sugato lokavidū
anuttaro purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ
buddho, bhagavā’ti.

於是如來佛,
yǘ shì rú lái fó,
阿羅漢【應供】,
ē luó hàn [yīng gōng],
無上正遍知,
Wú shàng zhèng biàn zhī,
明行圓滿,善逝,
Míng xíng yüán mǎn, shàn shì,
徹底瞭解世間故,
Chè dǐ liǎo ​​jiě shì jiān gù,
無上人類的調教師,
Wú shàng rén lèi de tiáo jiào shī,
諸天人之帶領師,
Zhū tiān rén zhī dài lǐng shī,
覺悟了一切故,佛世尊。
Jüé wù le yí qiè gù, fó shì zūn.


于是佛师尊,
阿罗汉【应供】,
无上正遍知,
明行圆满,善逝,
彻底了解世间故,
无上人类的调教师,
诸天人之带领师,
觉悟了一切故,佛世尊。

Demikianlah Bhagava,
seorang Arahat, Samma-Sambuddha,
yang sempurna pengetahuan dan perilakunya,
yang tercerahkan nan telah mencapai kebahagiaan penuh,
pengenal alam semesta,
pembimbing manusia yang tiada taranya
guru para dewa dan manusia,
yang telah tercerahkan,
yang patut di muliakan.
‘स्वाक्खातो भगवता धम्मो
सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको
ओपनयिको
पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्ञूही’ति।


‘svākkhāto bhagavatā dhammo
sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko
opaneyyiko
paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti’

‘世尊善巧宣說的法是當生可見的、
不受時間限製的、邀大家來見的、導向(涅盤)的、
智者們應當親自了知的。’‘सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
ञायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो
सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो

‘suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
ujuppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
ñāyappaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
sāmīcippaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho

यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि
अट्ठ पुरिसपुग्गला,
एस भगवतो सावकसङ्घो
आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो
अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्सा’ति।

yadidaṃ cattāri purisayugāni
aṭṭha purisapuggalā,
esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo
anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā’ti.


世尊的弟子僧團是善巧行道者,
世尊的弟子僧團是正直行道者,
世尊的弟子僧團是依法行道者,
世尊的弟子僧團是正確行道者。

他們是︰四對、八種(聖)人。
這就是世尊的弟子僧團。
(他們)應受禮敬、應受接待、
應受供養、應受合掌、是世間的無上福田。


Source【來源】:
सुत्तपिटक – दीघनिकाय – पाथिकवग्गपाळि – सङ्गीतिसुत्तं - चतुक्कं ; ३११
Suttapiṭaka - Dīghanikāya - Pāthikavagga - Saṅgītisuttaṃ - Catukkaṃ; 311
經臟 - 長部經 - 波梨品部 - 等誦經 - 四法部 【第三百一十一】
经脏 - 长部经 - 波梨品部 - 等诵经 - 四法部 【第三百一十一】