Friday, October 28, 2011

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼:

Nilakantha Sutra
尼拉卡姆薩經
नीलकण्ठ लोकेश्वर

南無喝囉怛那哆囉夜耶。
nā mò, hē lá dá nà duō lá yè yē
南無阿唎耶婆盧羯帝爍缽囉耶。
nā mò, ā lī yē pó lú jié dì shuò bō lá yē
菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。
pú tí sà duǒ pó yē, mó hē sà duǒ pó yē
摩訶迦盧 尼迦耶。唵。薩皤囉罰曳。
mó hē jiā lú ní jiā yē. aum, sà pó luó fá yè


數怛那怛寫。南無悉吉栗埵伊蒙。
shǔ dá nà dá xiě, nā mò, xī jí lī duǒ yī měng
阿唎耶婆盧吉帝室佛囉。楞馱婆。
ā lì yē pó lú jí dì shì fó lá lèng tuó pó
南無那囉謹墀。醯唎。摩訶皤哆沙咩。
nā mò, nà lá jǐn chí, xī lī , mó hē pó duō shā miē
薩婆阿他。豆輸朋。阿逝孕。
sà pó ā tā, dòu shū péng, ā shì yùn


薩婆薩哆。那摩婆薩多。
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō,
那摩婆伽摩罰特豆。怛姪他。
nà mó pó jiā mó fá tè dòu. dá shí tā
唵。阿婆盧醯。盧迦帝。
om, ā pó lú xī, lú jiā dì
迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。
jiā luó dì, yí xī lī, mó hē pú tí sà duǒ


薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。
sà pó sà pó, mó lá mó lá, mó xī mó sī, lī tuó yùn


俱盧俱盧 羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。
jù lú jù lú jié měng, dù lú dù lú, fá shé yē dì
摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。
mó hē, fá shé yē dì, tuó lá tuó lá, dì lī ní


室佛囉耶。遮囉遮囉。
shì fó lá yē, zhē lá zhē lá
麼麼罰摩囉。穆帝隸。
mó mó fá mó lá, mù dì lì
伊醯伊醯。室那室那。
yī xī yī xī, shì nà shì nà
阿囉參佛囉舍利。
ā lá shēn, fó lá shè lì


罰沙罰參。佛 囉舍耶。
fá shā fá shēn, fó lá shè yē
呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。
hū lú hū lú mó lá, hū lú hū lú xī lì
娑囉娑囉。悉唎悉唎。
suō lá suō lá, xī lī xī lī
蘇嚧蘇嚧。菩提夜。
sū lú sū lú, pú tí yè,


菩提夜。菩馱夜。
pú tí yè, pú tuó yè
菩馱夜。彌帝唎夜。
pú tuó yè, mí dì lì yè
那囉謹墀。地利瑟尼那。
nà lá jǐn chí, dì lì sè ní nà,
婆夜摩那。娑婆 訶。
pó yè mó nà, sā pó hē


悉陀夜。娑婆訶。
摩訶悉陀夜。娑婆訶。
xī tuó yè, sā pó hē,
mó hē xī tuó yè, sā pó hē,


悉陀喻藝室皤囉夜。娑婆訶。
xī tuó yù yì shì pó lá yè sā pó hē
那囉謹墀。娑婆訶。
nà lá jǐn chí, sā pó hē
摩囉那囉。娑婆訶。
mó lá nà lá, sā pó hē


悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。
xī lá sēng, ā mù qū yē, sā pó hē
娑婆摩訶阿悉陀夜。 娑婆訶。
sā pó mó hē ā sī tuó yè, sā pó hē
者吉囉阿悉陀夜。娑婆訶。
shě jí lá ā xī tuó yè, sā pó hē
波陀摩羯悉哆夜。娑婆訶。
bō tuó mó jié xī duō yè, sā pó hē


那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē, sā pó hē
摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。
mó pó lì, shèng jié lá yè, sā pó hē
南無喝囉怛那哆囉夜耶。
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē


南無阿利耶
婆羅吉帝
爍皤囉夜。
娑婆訶。
nā mò ā lì yē
pó luó jí dì
shuò pó lá yè
sā pó hē


唵。悉殿都。漫多囉。跋陀耶。娑婆訶。
om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē, sā pó hē

[唵,令我圓滿 成就此真言句]