Wednesday, October 5, 2011

高王觀世音經

Ko Ong Koan Se Im keng
【koong kwan se im keng】

Terjemahan bahasa Indonesia
klik disini

淨口咒
Jìng kǒu zhòu

唵脩利脩利 摩訶脩利 脩脩利 薩婆訶
Ǎn xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

淨身咒 Jìng shēn zhòu

唵脩多利 脩多利 脩摩利 娑婆利
Ǎn xiū duōlì xiū duōlì xiū mólì suōpó lì

安土地咒
Ān tǔdì zhòu

南無三滿哆 母馱喃 唵 度嚕度嚕 地尾 薩婆訶
Námó sān mǎn duō mǔ tuó nán ǎn dù lǔ dù lǔ de wěi sà pó hē

消萬病咒
Xiāo wàn bìng zhòu


唵 室哩哆 室哩哆 軍吒利 薩[口+縛]賀
Ǎn shì li duō shì li duō jūn zhā lì sà [kǒu +fù] hè

七佛滅罪咒
Qī fó mièzuì zhòu

唵 牟尼牟尼 三牟尼 薩嚩賀
Ǎn móu ní móu ní sān móu ní sà mó hè

解冤結真言
Jiě yuān jié zhēnyán

唵 三陀囉 伽陀 娑婆訶
Ǎn sān tuó luō jiā tuó suōpó hē觀世音菩薩。
南無佛。南無法。南無僧。
佛國有緣。佛法相因。
常樂我淨。有緣佛法。
Guān shì yīn pú sà.
Ná mó fó. Ná mó fǎ. Ná mó sēng.
Fó guó yǒuyuán. Fófǎ xiāng yīn.
Cháng lè wǒ jìng. Yǒuyuán fófǎ.

南無摩訶般若波羅蜜。是大神咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。
南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。
Ná mó mó hē bō rě bō luó mì. Shì dà shén zhòu.
Ná mó mó hē bō rě bō luó mì. Shì dà míng zhòu.
Ná mó mó hē bō rě bō luó mì. Shì wú shàng zhòu.
Ná mó mó hē bō rě bō luó mì. Shì wú děng děng zhòu.

南無淨光秘密佛。法藏佛。
獅子吼神足幽王佛。
佛告須彌燈王佛。
法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。
Ná mó jìng guāng bì mì fó. Fǎ zàng fó.
Shī zi hǒu shén zú yōu wáng fó.
Fó gào xū mí dēng wáng fó.

寶勝佛。神通佛。
藥師琉璃光王佛。
普光功德山王佛。
善住功德寶王佛。
Fǎ hù fó. Jīn gāng zàng shī zǐ yóu xì fó.
Bǎo shèng fó. Shén tōng fó.
Yào shī liú lí guāng wáng fó.
Pǔ guāng gōng dé shān wáng fó.
Shàn zhù gōng dé bǎo wáng fó.

過去七佛。未來賢劫千佛。
千五百佛。萬五千佛。
五百化身佛。百億金剛藏佛。
定光佛。 六方六佛名號:
Guò qǜ qī fó. Wèi lái xián jié qiān fó.
Qiān wǔ bǎi fó. Wàn wǔ qiān fó.
Wǔ bǎi huà shēn fó. Bǎi yì jīn gāng zàng fó.
Dìng guāng fó. Liù fāng liù fó míng hào:

東方寶光月殿月妙尊音王佛。
南方樹根花王佛。
西方皂王神通焰花王佛。
北方月殿清淨佛。
上方無數精進寶首佛。
下方善寂月音王佛。
Dōng fāng bǎo guāng yüè diàn yüè miào zūn yīn wáng fó.
Nán fāng shù gēn huā wáng fó.
Xī fāng zào wáng shén tōng yàn huā wáng fó.
Běi fāng yüè diàn qīng jìng fó.
Shàng fāng wú shù jīng jìn bǎo shǒu fó.
Xià fāng shàn jì yüè yīn wáng fó.

無量諸佛。多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。阿彌陀佛。
Wú liàng zhū fó. Duō bǎo fó. Shì jiā móu ní fó. Mí lè fó. ǝ̄ chù fó. ǝ̄ mí tuó fó.

中央一切眾生。在佛世界中者。
行住於地上。及在虛空中。
慈憂於一切眾生。
Zhōng yāng yí qiè zhòng shēng. Zài fó shì jiè zhōng zhě.
Xíng zhù yǘ dì shàng. Jí zài xǖ kōng zhōng.
Cí yōu yǘ yí qiè zhòng shēng.

各令安 穩休息。晝夜修持。
心常求誦此經。能滅生死苦。
消伏於毒害。
Gè lìng ān wěn xiū xí. Zhòu yè xiū chí.
Xīn cháng qiú sòng cǐ jīng. Néng miè shēng sǐ kǔ.
Xiāo fú yǘ dú hài.

南無大明觀世音。
觀明觀世音。
高明觀世音。
開明觀世音。
Ná mó dà míng guān shì yīn.
Guān míng guān shì yīn.
Gāo míng guān shì yīn.
Kāi míng guān shì yīn.

藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。
虛空藏菩薩。地藏王菩薩。清涼寶山億萬菩薩。
普光王如來化勝菩薩。
Yào wáng pú sà. Yào shàng pú sà. Wén shū shī lì pú sà. Pǔ xián pú sà.
Xǖ kōng zàng pú sà. Dì zàng wáng pú sà. Qīng liáng bǎo shān yì wàn pú sà.
Pǔ guāng wáng rú lái huà shèng pú sà.

念念誦此偈。七佛世尊。即說咒曰。
離婆離婆帝。求訶求訶帝。
陀羅尼帝。尼訶囉 帝。
毗離尼帝。摩訶伽帝。
真靈乾帝。娑婆訶。
Niàn niàn sòng cǐ jì. Qī fó shì zūn. Jí shuō zhòu yüē.
Lí pó lí pó dì. Qiú hē qiú hē dì.
Tuó luó ní dì. Ní hē luō dì.
Pí lí ní dì. Mó hē jiā dì.
Zhēn líng qián dì. Suō pó hē.

十方觀世音。一切諸菩薩。
誓願救眾生。稱名悉解脫。
若有智慧者。殷勤為解脫。
Shí fāng guān shì yīn. Yí qiè zhū pú sà.
Shì yuàn jiù zhòng shēng. Chēng míng xī jiě tuō.
Ruò yǒu zhì huì zhě. Yīn qín wéi jiě tuō.

但是有因緣。讀誦口不輟。
誦經滿千遍。念念心不絕。
火焰不能傷。刀兵立摧 折。
恚怒生歡喜。死者變成活。
莫言此是虛。諸佛不妄說。
Dàn shì yǒu yīn yüán. Dú sòng kǒu bù chuò.
Sòng jīng mǎn qiān biàn. Niàn niàn xin bù jüé.
Huǒ yàn bù néng shāng. Dāo bīng lì cuī zhé.
Huì nù shēng huān xǐ. Sǐ zhě biàn chéng huó.
Mò yán cǐ shì xǖ. Zhū fó bú wàng shuō.

高王觀世音。能救諸苦厄。
臨危急難中。死者變成活。
諸佛語不虛。是故應頂禮。
持誦滿千遍。重罪皆消 滅。
Gāo wáng guān shì yīn. Néng jiù zhū kǔ è.
Lín wéi jí nàn zhōng. Sǐ zhě biàn chéng huó.
Zhū fó yǚ bù xǖ. Shì gù yīng dǐng lǐ.
Chí sòng mǎn qiān biàn. Zhòng zuì jiē xiāo miè.

有福堅信者。專攻受持經。
崇敬八大菩薩名號:
Yǒu fó jiān xìn zhě. Zhuān gōng shòu chí jīng.
zàn sòng zūn jìng bā dà pú sà míng hào:

南無觀世音菩薩摩訶薩。
Ná mó guān shì yīn pú sà mó hē sà.
南無彌勒菩薩摩訶薩。
Ná mó mí lè pú sà mó hē sà.
南無虛空藏菩薩摩訶薩。
Ná mó xǖ kōng zàng pú sà mó hē sà.
南無普賢菩薩摩訶薩。
Ná mó pǔ xián pú sà mó hē sà.
南無金剛手菩薩摩訶薩。
Ná mó jīn gāng shǒu pú sà mó hē sà.
南無妙吉祥菩薩摩訶薩。
Ná mó miào jí xiáng pú sà mó hē sà.
南無除蓋障菩薩摩訶薩。
Ná mó chú gài zhàng pú sà mó hē sà.
南無地藏王菩薩摩訶薩。
Ná mó dì zàng wáng pú sà mó hē sà.
南無諸尊菩薩摩訶薩。
Ná mó zhū zūn pú sà mó hē sà.

願以此功德。普及於一切。
誦滿一千遍。重罪皆消滅。
Yuàn yǐ cǐ gōngdé. Pǔjí yú Yí qiè.
Sòng mǎn yīqiān biàn. Zhòngzuì jiē xiāomiè.Terjemahan bahasa Indonesia
klik disini

=============================================


往生咒 
Wǎngshēng zhòu

( 此咒如遇難產,虔誠誦之,
cǐ zhòu rú yù nàn chǎn, qiánchéng sòng zhī, 
數遍即產應驗。shù biàn jí chǎn yìngyàn.
此咒比大悲咒之淨土往生咒多兩句
Cǐ zhòu bǐ dàbēi zhòu zhī jìngtǔ wǎngshēng zhòu duō liǎng jù.)


南無阿彌多婆夜 
哆他伽哆夜 
哆地夜他 
阿彌唎都婆毗 
阿彌唎哆 
Ná mó ē mí duō pó yè 
duō tā jiā duō yè 
duō de yè tā 
ē mí lì dōu pó pí 
ē mí lì duō 

悉耽婆毗 阿彌唎哆 毗迦蘭帝 
阿彌利哆 毗迦蘭帝 阿彌利哆 
毗迦蘭哆 
xī dān pó pí , ē mí lì duō, pí jiā lán dì 
ē mí lì duō, pí jiā lán dì, ē mí lì duō 
Pí jiā lán duō 

伽彌膩 伽伽那 枳多迦隸 娑婆訶
jiā mí nì jiā jiā nà zhǐ duō jiā lì suōpó hē